Všeobecné podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb společnosti Modul-LEG s. r. o. , včetně webů „www.stavebnice-svepomoci.cz“ a „www.modul-leg.cz“ a jejich obsahu.

POUŽÍVÁNÍM VÝŠE UVEDENÝCH WEBŮ (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB MODUL-LEG S. R. O. SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY MODUL-LEG S. R. O.. Společnost Modul-LEG s. r. o. si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „www.stavebnice-svepomoci.cz“, společnost není povinna oznámit uživatelům aktualizaci Podmínek. Proto důrazně doporučujeme všem uživatelům, aby tuto smlouvu pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

Všeobecné podmínky

Webové stránky Modul-LEG s. r. o. (uvedené výše), jejich obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem osobám zdarma.

Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi Námi (Modul-LEG s. r. o.) a Návštěvníky webů/Potencionálními zákazníky. Žádná jiná osoba není touto dohodou ovlivněna.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

1. Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, potencionální zákazník Modul-LEG s. r. o., a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „Modul-LEG“ odkazují na společnost Modul-LEG s. r. o. a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje návštěvníků/Potencionální zákazník“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách www.stavebnice-svepomoci.cz a/nebo www.modul-leg.cz v průběhu vyplnění formuláře pro některou z online služeb a/nebo získány v rámci otevření některé z našich webových stránek. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.stavebnice-svepomoci.cz“ a „www.modul-leg.cz“ a všechny webové stránky s nimi spojené. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena s Modul-LEG s. r. o..

2. Nabízené služby

2.1 Online kalkulátor
Online kalkulátor slouží pro výpočet orientační ceny domu bez DPH. Tento kalkulátor je všem návštěvníkům zdarma v plném rozsahu. Při vyplňování formuláře je uživatel povinnen zadat údaje formulářem označené jako povinné. Při vyplňování jsou požadovány základní osobní údaje uživatele. Tyto údaje jsou shromažďovány za marketingovými účely společnosti Modul-LEG s. r. o. a nebudou nikdy prodány/předány třetím osobám více v článku o Ochraně osobních údajů.

2.2 Online zákaznický chat
Pro případné dotazy je uživatelům stránek k dispozici online chat. Před zahájením chatu je uživatel formulářem vyzván k vložením základních osobních údajů. Tyto údaje jsou shromažďovány za marketingovými účely společnosti Modul-LEG s. r. o. a nebudou nikdy prodány/předány třetím osobám více v článku o Ochraně osobních údajů.

2.3 Online diskuse/diskusní forum
Pro debatu s ostatními návštěvníky webů jsou k dispozici různé diskusní prostředky. Tyto diskuse jsou všem uživatelům zdarma. Každý uživatel těchto diskusí se zavazuje používat tyto diskuse k účelům ke kterým jsou určeny. Pravidla diskusí jsou specifikovány samostatně a mají přednost před těmito podmínkami. Diskuse sociální sitě Facebook se řídi pravidly společnosti provozující tuto sociální síť. Před vstupem do diskuse může být uživatel formulářem vyzván k vložením základních osobních údajů. Tyto údaje jsou shromažďovány za marketingovými účely společnosti Modul-LEG s. r. o. a nebudou nikdy prodány/předány třetím osobám více v článku o Ochraně osobních údajů.

2.4 Hromadný emailing/newsletter
Využitím jakékoliv online služby na jakémkoliv webu společnosti Modul-LEG s. r. o. souhlasíte s vložením Vaší emailové adresy do emailingu/newsletteru. V nepravidelných intervalech Vám na uvedenou adresu budem zasílat novinky a zajímavosti týkající se výstavby našim systémem, slevových akcích atp. Běžný interval je 1x za 1 měsíc. Pokud nechce uživatel tyto emaily do budoucna dostávat má možnost odhlásit se od tohoto odběru pomocí odkazu uvedeném v každém takovémto emailu. Při odhlášení z tohoto emailingu/newsletteru a opakovaném použití služeb nebude emailová adresa znovu vložena do databáze.

2.5 Zákaznická zona/Modul-LEG partner zona
Každý zákazník společnosti Modul-LEG s. r. o. má k dispozici zákaznickou sekci ve které jsou ukládány potřebné informace o zákazníkovi a jeho stavbě. Tato data jsou uložena v zabezpečené databázi. To samé platí i pro Modul-LEG partner zonu.

Při využití jakékoliv online služby je uložena Vaše IP adresa. Tento záznam je použit výhradně a pouze pro případné zablokování přístupu na Naše weby v případě porušení tohoto dokumentu nebo snaze poškodit Naše weby či prolomit zabezpečení webů, a/nebo porušením dobrých mravů, rozesílání SPAMu, nevyžádaných reklam atp.

3. Používání služeb

Každý uživatel se zavazuje weby/formuláře/služby používat k účelu ke kterému jsou určeny. Jedná se zejména o účel výstavby naším systémem a s tímto spojené diskuse, fotografie atd. V případě porušení těchto podmínek si Modul-LEG s. r. o. vyhrazuje právo zamezit přístupu na weby společnosti v plném rozsahu bez předchozího upozornění. Jedná se zejména o hrubé chování v diskuzích, zvěřejňování materiálů, které jsou v rozporu s dobrými mravy a právními předpisy České republiky a Evropské unie.

3.1 Obsah webů
Veškerý obsah webů je majetkem společnosti Modul-LEG s. r. o. a kopírování celého webu nebo jakékoliv součásti je zakázáno. Fotografie systému a celý systém popisovaný na našich webech (detaily systému, grafické znázornění atp) nesmí být žádným způsobem kopírovány a zvěřejňovány. Vyjímku tvoří vytvoření kopie návodů pro stavbu a materiálů, které potencionální zákazník využije pro svou vlastní potřebu při rozhodování o stavebním materiálu, který zvolí pro svou vlastní stavbu.

3.2 Narušení
Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení webů Modul-LEG s. r. o., ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Modul-LG s. r. o.

3.3 Identita
Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

3.4 SPAM
Nebudete používat formuláře/diskuse či jakoukoliv jinou část webů k rozesílání/zvěřejňování SPAMu, reklam a jiného obtěžujícího materiálu, který nemá žádnou souvislost s obsahem webů a nabízenými produkty.

4. Soukromí

4.1 Legislativa
Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech Vašich osobních informací námi shromážděných.

4.2 Zpracování dat
Na různých stránkách Modul-LEG s. r. o. můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem, než k marketingovým účelům společnosti Modul-LEG s. r. o.. Veškerá data jsou uložena v zabezpečené databázi a je zamezen přístup třetích osob.

4.3 Odejmutí souhlasu k uchovávání informací
Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z Naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při využíváni jakékoliv online služby) prostřednictvím Kontaktů na našich webových stránkách.

4.4 Změny v osobních údajích
Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.

4.5 Registrace
Aby bylo možné používat některé Naše služby, musíte mít platnou registraci. Tato registrace je vytvářena ručně společností Modul-LEG s. r. o. jedná se zejména o registraci do zákaznícké sekce a/nebo Modul-LEG partner zony.

Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte Modul-LEG s. r. o. písemně z e-mailové adresy použité pro registraci. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce vždy ze svého účtu odhlásíte.

5. Porušení smluvních podmínek

Nedodržení podmínek stanovených v tomto dokumentu a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení Modul-LEG s. r. o. a může být provedeno i bez udání důvodu.

6. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Modul-LEG s. r. o. a může být provedeno i bez udání důvodu.

Poslední úprava 6. února 2015

 

Chcete více info, máme vám zavolat? Popř.volejte denně od 8:00-20:00 hod +420 724 313 069